Vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted og adresse

Klubbens navn er Værløse Badminton (VB). Klubbens hjemsted er Furesø Kommune.

Værløse Badmintons adresse er:

Værløsehallerne
Stiager 8
3500 Værløse
 

§ 2. Formål

Klubbens formål er at udøve og dyrke badmintonspillet med udgangspunkt i klubbens værdier, der i uprioriteret rækkefølge er defineret som:

·  Tryghed
·  Professionalisme
·  Selvværd
·  Venskab
·  Kommunikation
·  Glæde
·  Samarbejde
·  Engagement
·  Fair-play
·  Udvikling.

Det er endvidere Værløse Badmintons formål og pligt at organisere klubben som en totalklub med én, fælles økonomi, der samtidigt rummer bredde og elite og unge og gamle organiseret i følgende afdelinger:

·  Ungdomsafdeling
·  Seniorafdeling, herunder veteraner
·  Motionistafdeling, herunder pensionister.

§ 3. Indordning i forbund

Klubben er medlem af: IF Værløse (IFV), Furesø Idrætsråd (FIR), Sjællands Badminton Kreds (SBKr), Danmarks Badminton Forbund (DBF), Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og er underkastet disses love og bestemmelser.

§ 4. Medlemmer af Værløse Badminton

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret, enten som aktiv eller passiv. Passive medlemmer er dog ikke valgbare til bestyrelsen, og har ikke stemmeret på klubbens generalforsamling.

Stk. 2. Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler kontingent som aktiv og herved har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben.

Stk. 3. Optagelse af medlemmer kan ske efter skriftlig anmodning.

Stk. 4. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, hvis særlige grunde taler derfor.

Stk. 5. Udelukket fra optagelse er personer, der er ekskluderet p.g.a. restance til andre idrætsforeninger.

Stk. 6. Æresmedlemmer kan vælges af bestyrelsen ved enstemmig beslutning.

Stk.7. Medlemmer er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens for­målsbestemmelse.

Stk.8. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten være underskrevet af forældre eller værge.

Stk.9. Medlemmer skal til enhver tid holde klubben orienteret om sin postadresse.

§ 5. Kontingent og indskud

Stk. 1. Kontingent, indskud, betalingsmåde samt forfaldstidspunkt fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved indmeldelse betales et indskud, som ikke kan tilbagebetales.

Stk. 3. Et medlem har personligt ansvar for, at klubben modtager medlemmets kontingent.

Stk. 4. Når et medlem resterer med betaling af kontingent med mere end 14 dage, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet jfr. § 5, stk. 2. Optagelse på ny kan kun ske ved betaling af restancen plus administrationsgebyr.

§ 6. Udmeldelse

Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens adresse med mindst 14 dages varsel før førstkommende betalingstermin. I forbindelse med udmeldelse skal med­lemmets eventuelle økonomiske mellemværen­der med foreningen afvikles.

Stk. 2. Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Under særlige omstændigheder f.eks. kontingentrestance kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Karantæne og eksklusion af medlemmer kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede og til at udtale sig under sagens behandling.
Stk. 4. Sager af denne art kan endvidere ad den sædvanlige vej gennem klub til kreds og fra kreds til forbund indankes til kendelse i henhold til DBF's love.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest 31. maj. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside og annonceret i et lokalt blad, samt ved tydeligt opslag i Værløsehallerne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside.

Stk. 4. Kun aktive medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har meddelt tilsagn, er valgbare.

Stk. 5. Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.

Stk. 6. Af bestyrelsen indbudte personer og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stk.7. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk.8. Periodens reviderede regnskab fremsendes pr. e-mail til klubbens medlemmer og fremlægges tilafhentning i Værløsehallerne senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Stk.9. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.10. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 20 og 21. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag undtagen ved personvalg, hvor stemmelighed mellem to kandidater afgøres med lodtrækning.

Stk.11. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt ønske herom fremsættes.  Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8. Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af formandens beretning.

3. Godkendelse af udvalgsformændenes beretninger (senior, elite, ungdom, motionist, evt. sponsor).

4. Godkendelse af det af kassereren forelagte, reviderede regnskab.

5. Godkendelse af det af bestyrelsen udarbejdede budget for kommende regnskabsperiode.

6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling) jfr. § 7.

7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):

I lige år:

·  Formand
·  Sekretær
·  Eliteformand
·  Ungdomsudvalgsformand
·  Menigt bestyrelsesmedlem
·  Suppleant til bestyrelsen
·  Revisor
·  Revisorsuppleant (for 1 år af gangen)

I ulige år (for en toårig periode):

·  Næstformand
·  Kasserer
·  Seniorudvalgsformand
·  Motionistudvalgsformand
·  Menigt bestyrelsesmedlem
·  Suppleant til bestyrelsen
·  Revisor
·  Revisorsuppleant (for 1 år af gangen)

8. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt indgiver begrundet begæring herom med dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.

Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for sine dispositioner.

Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af 10 medlemmer:
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Eliteformand, Seniorudvalgsformand, Ungdomsudvalgsformand, Motionistudvalgsformand og to menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger de enkelte bestyrelsesmedlemmer for en periode af to år, således:

Formand, Sekretær, Eliteformand, Ungdomsudvalgsformand og det ene menige bestyrelsesmedlem afgår i lige årstal, mens Næstformand, Kasserer, Seniorudvalgsformand og Motionistudvalgsformand og det andet menige medlem afgår i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Til imødegåelse af eventuel vakance inden for bestyrelsen vælger generalforsamlingen, i både lige og ulige år, for to år af gangen en bestyrelsessuppleant, således at der til enhver tid er to valgte bestyrelsessuppleanter. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen for at udfylde opstået vakance, skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Kun aktive, myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 5. Der skal afholdes mindst 5 bestyrelsesmøder pr. år, som alle indkaldes af formanden. Dog skal bestyrelsesmøde afholdes senest én uge efter, at to medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor iblandt Formanden eller Næstformanden, er til stede.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne samt sørger for alle meddelelser fra bestyrelsen. Hvert referat skal foreligge til godkendelse senest på det næste bestyrelsesmøde.

Stk. 9. Skulle der ved afstemning i bestyrelsen forekomme tilfælde af stemmelighed, er i prioriteret rangorden Formandens, subsidiært Næstformandens stemme afgørende.

§ 11. Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden 20. april afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. marts til revisorerne.

Stk. 3. Klubbens midler forvaltes af Kassereren, der indsætter den del af den kontante beholdning, for hvilken der ikke er øjeblikkelig behov, på klubbens konto i et lokalt pengeinstitut.

Stk. 4. Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter, samt kontrol med klubbens medlemskartotek, herunder kontingentopkrævning.

Stk. 5. Kassereren kan, hvis der opstår differencer i kassebeholdningen i en sæson, få godtgjort max. kr. 100,00 efter bestyrelsens godkendelse.

Stk. 6. På klubbens konti kan der hæves ved Kassererens underskrift alene. Til dækning af tab kan klubben tegne en kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 7. Bestyrelse og revisorer kan til enhver tid forlange regnskab med bilag, bankbog, girokonto og den kontante beholdning forevist, ligesom bestyrelsen og revisorer til enhver tid kan fastsætte de foranstaltninger, der findes nødvendige for at sikre klubbens formue.

Stk.8. For hvert aflagt regnskab skal samtlige medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift i protokollen anerkende at have gjort sig bekendt med revisionens bemærkninger og generelle resultat.

Stk.9. Det regnskab, der forelægges til generalforsamlingens godkendelse, skal være under­skrevet af hele bestyrelsen og påtegnet af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 12. Revision

Stk. 1. Revisionen foretages af to revisorer, der vælges for 2 år, én revisor hvert år samt en suppleant hvert år.

Stk. 2. Revisorerne skal revidere det af kassereren udfærdigede regnskab og foretage mindst to uanmeldte beholdningseftersyn i et regnskabsår.

Stk. 3. Revisionen skal være foretaget senest 30 dage efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 4. Revisorerne fører protokol over den årlige regnskabsgennemgang og de uanmeldte kasseeftersyn, samt giver bestyrelsen underretning herom. Protokollen opbevares hos Kassereren.

§ 13. Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af Formand, Næstformand, Kasserer og Eliteformand. Dette udvalg kan træffe alle, akutte afgørelser på bestyrelsens vegne, hvor dette er hensigtsmæssigt eller nødvendigt. Beslutninger truffet af forretningsudvalget forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 14. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsen eller som minimum af et samlet forretningsudvalg. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneopta­gelse på mere end 150 000 kr. godkendes af general­forsamlingen.

Stk. 2. Sponsorudvalgsformanden kan indgå forpligtende aftaler, der løbende svarer til kr. 10 000,-. For forpligtelser udover denne grænse kræves underskrifter fra bestyrelsen eller som minimum fra et samlet forretningsudvalg. For sponsorudvalgsformandens hæftelse ved indgåelse af sponsoraftaler, se § 19, stk. 8.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 15. Seniorudvalget

Stk. 1. Seniorudvalgsformanden, der vælges for to år, vælges særskilt, jfr. § 8 og er født medlem af bestyrelsen, jfr. § 10.

Stk. 2. De øvrige seniorspilleudvalgsmedlemmer, der vælges for ét år, vælges af seniorafdelingen selv senest én måned efter ordinær / ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Seniorudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Seniorudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne, at arrangere sportslige arrangementer, matcher, udfærdige reglementer og lignende, samt selvstændigt at foretage udvælgelsen af de spillere, der skal repræsentere klubben i turnerings- og repræsentative kampe. Endvidere er det seniorudvalgets opgave at repræsentere klubben i relevante eksterne seniorsammenhænge.

Stk. 5. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.

Stk. 6. Seniorudvalgsformanden indkalder til udvalgsmøder og seniorudvalgsformandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at to medlemmer af udvalget ønsker det.

Stk. 7. Klubbens Formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til overvære møderne.

Stk. 8. Seniorudvalget skal føre referat over møder og spilleresultater samt sørge for meddelelser til pressen. Referat af møderne skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 9. Det er seniorudvalgets opgave, under seniorudvalgsformandens ansvar, at udarbejde og indstille seniorafdelingens budget til bestyrelsens godkendelse, herunder eventuel indgåelse af for klubben bindende kontrakter med såvel spillere som trænere.

§ 16. Ungdomsudvalget

Stk. 1. Ungdomsudvalgsformanden, der vælges for to år, vælges særskilt, jfr. § 8, og er født medlem af bestyrelsen, jfr. § 10.

Stk. 2. De øvrige ungdomsudvalgsmedlemmer, der vælges for ét år, vælges af ungdomsafdelingen senest én måned efter ordinær / ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Ungdomsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Ungdomsudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne, at arrangere sportslige arrangementer, matcher, udfærdige reglementer og lignende, samt selvstændigt at foretage udvælgelsen af de spillere, der skal repræsentere klubben i turnerings- og repræsentative kampe. Endvidere er det ungdomsudvalgets opgave at repræsentere klubben i relevante eksterne ungdomssammenhænge.

Stk. 5. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.

Stk. 6. Ungdomsudvalgsformanden indkalder til udvalgsmøder og Ungdomsudvalgsformandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at to medlemmer af udvalget ønsker det.

Stk. 7. Klubbens formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til overvære møderne.

Stk. 8. Ungdomsudvalget skal føre referat over møder og spilleresultater samt sørge for meddelelser til pressen. Referat af møderne skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 9. Det er ungdomsudvalgets opgave, under ungdomsudvalgsformandens ansvar, at udarbejde og indstille ungdomsafdelingens budget til bestyrelsens godkendelse, herunder eventuel indgåelse af for klubben bindende kontrakter med trænere.

§ 17. Eliteudvalget

Stk. 1. Eliteformanden, der vælges for to år, vælges særskilt, jfr. § 8 og er født medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget, jfr. § 10 og § 13.

Stk. 2. De øvrige eliteudvalgsmedlemmer vælges i samråd mellem Formand og Eliteformand.

Stk. 3. Eliteudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Eliteudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne, at varetage ansvaret for elitearbejdet og elitetalentudviklingsarbejdet i klubben i ungdoms- og seniorregi, herunder i tæt samarbejde med seniorafdelingen og ungdomsafdelingen at sikre kompetent trænerkapacitet.

Stk. 5. Repræsentation af klubben i forhold til eksterne interessenter i elitesammenhæng varetages af Eliteformand i tæt samråd med klubbens Formand. Dette omfatter bl.a. relationer til forbund, kommunal forvaltning og medier.

Stk. 6. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.
Stk. 7. Eliteformanden indkalder til udvalgsmøder og Eliteformandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at to medlemmer af udvalget ønsker det.

Stk. 8. Klubbens Formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til overvære møderne.

Stk. 9. Eliteudvalget skal føre referat over møder og spilleresultater samt sørge for meddelelser til pressen. Referat af møderne skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 10. Det er eliteudvalgets opgave, under Eliteformandens ansvar, at udarbejde og indstille eliteafdelingens budget til bestyrelsens godkendelse, herunder eventuel indgåelse af for klubben bindende kontrakter med såvel spillere som trænere.
  

§ 18. Motionistudvalget

Stk. 1. Motionistudvalgsformanden, der vælges for to år, vælges særskilt, jfr. § 8, og er født medlem af bestyrelsen, jfr. § 10.

Stk. 2. De øvrige motionistudvalgsmedlemmer, der vælges for ét år, vælges af motionistafdelingen senest én måned efter ordinær / ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Motionistudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Motionistudvalgets opgave er, under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne, at arrangere sportslige arrangementer, matcher, udfærdige reglementer og lignende, samt selvstændigt at foretage udvælgelsen af de spillere, der skal repræsentere klubben i turnerings- og repræsentative kampe. Endvidere er det motionistudvalgets opgave at repræsentere klubben i relevante eksterne motionistsammenhænge.

Stk. 5. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem er det bestyrelsen, der ved almindelig flertalsafstemning afgør de forelagte uløste problemer.

Stk. 6. Motionistudvalgsformanden indkalder til udvalgsmøder og motionistudvalgsformandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at to medlemmer af udvalget ønsker det.

Stk. 7. Klubbens Formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til overvære møderne.

Stk. 8. Motionistudvalget skal føre referat over møder og spilleresultater samt sørge for meddelelser til pressen. Referat af møderne skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 9. Det er motionistudvalgets opgave, under motionistudvalgsformandens ansvar, at udarbejde og indstille motionistafdelingens budget til bestyrelsens godkendelse, herunder eventuel indgåelse af for klubben bindende kontrakter med trænere.

§ 19. Sponsorudvalget

Stk. 1. Sponsorudvalgsformanden udpeges af bestyrelsen. Sponsorudvalgsformanden er som sådan ikke medlem af bestyrelsen men er organisatorisk kommitteret formanden.

Stk. 2. De øvrige sponsorudvalgsmedlemmer vælges af i samråd mellem Formand og Formand for sponsorudvalget.

Stk. 3. Sponsorudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Sponsorudvalgets opgave er i overensstemmelse med klubbens formål at tilvejebringe sponsormidler til klubbens drift og udvikling.

Stk. 5. Sponsorudvalgsformanden indkalder til udvalgsmøder, og Sponsorudvalgsformandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. Dog skal udvalgsmøde afholdes senest én uge efter, at to medlemmer af udvalget har ønsket det.

Stk. 6. Klubbens Formand eller i dennes fravær Næstformand har ret til at overvære møderne.

Stk. 7. Sponsorudvalget skal føre referat over møder, og disse skal foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 8. Det er Sponsorudvalgsformandens ansvar at definere retningslinier for hvilke modydelser klubben vil skulle levere til 3. mand i forbindelse med sponsorater, samt at få sådanne retningslinier godkendt i bestyrelsen INDEN indgåelse af kontrakter.

§ 20. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling.

Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at et flertal stemmer for ændring.
Er dette medlemstal ikke til stede, kan ændringen, såfremt et flertal stemmer for den, vedtages på den førstkommende generalforsamling med almindeligt stemmeflertal. Hvis flertallet ønsker det, kan der, ligeledes under forudsætning af at et flertal har stemt for ændringen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mindst 8 dage og højst 4 uger efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer ligeledes vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§ 21. Klubbens ophævelse

Stk. 1. Klubbens ophævelse kan kun ske, hvis 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.

Stk. 2. Såfremt der ikke møder et tilstrækkeligt antal medlemmer til at vedtage en eventuel ophævelse, skal bestyrelsen indvarsle til en ny, ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, hvorefter ophævelse da kan ske, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ophævelsen af klubben kan dog ikke finde sted, når 50 stemmeberettigede medlemmer stemmer imod.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mindst 8 dage og højst 4 uger efter den ordinære generalforsamling.
stk. 4. Ved klubbens ophævelse skal evt. formue skænkes bort til idrætslige formål efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelse. Aktiver kan dog indenfor 5 år kun anvendes til oprettelse af en ny klub med samme idrætsgren.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. maj 1975, den 12. juni 1979, den 1. juni 1982, den 13. juni 1984, den 10. juni 1986, den 19. juni 2007,  den 15. juni 2009 og den 15. juni 2011.
 
På bestyrelsens vegne

Jeanet Errebo Larsen
Formand

Facebook