Beredskab omkring seksuelle forhold til personer under 15 år.

Værløse Badminton har i en årrække haft et beredskab omkring håndtering af sager omhandlende seksuelle forhold til personer under 15 år. Bestyrelsens formand og næstformand samt ungdoms­­formanden er alle medlemmer af en beredskabsgruppe der, fra klubbens side, skal håndtere eventuelle situationer, hvor der er mistanke eller anklager om seksuel misbrug af mindreårige i klubben. 

På Ungdomsudvalgsmødet i april 2005 blev det besluttet, at ændre i beredskabet således at det også blev proaktivt. Denne beslutning blev konfirmeret på bestyrelsesmødet i maj 2005. Efter vedtagelse af skærpede regler i Folkeoplysningsloven den. 27. december 2009 er cirkulæret blevet opdateret og godkendt af bestyrelsen d. 24. februar 2010. 

Reglerne, som giver mulighed for at få oplysningerne findes i Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, § 36. De oplysninger, der videregives, vedrører Straffelovens § 222 og § 222, jf. §§ 224, 225 og § 235, samt §§ 210 og 232, hvis forhold er begået mod et barn under 15 år.

I forbindelse med indhentningen af personoplysninger, er det kun oplysninger om overtrædelser, der vedrører seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdigheds­krænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution og salg af utugtige fotografier og film og lign. af børn. Der gives således ikke andre oplysninger om overtrædelse af straffeloven, f.eks. tyveri.

Følgende blev besluttet og er herefter de regler der gælder omkring trænere og ledere i Værløse Badminton: 

  • Alle ansatte ledere, trænere og hjælpetrænere over 18 år, der har med unge under 15 år at gøre, skal ved ansættelse give tilladelse til, at klubben anmoder om oplysninger hos myndighederne omkring deres straffeforhold, i forhold til seksuel misbrug af børn. Ungdomsformanden indhenter herefter de nødvendige oplysninger hos myndighederne. Såfremt tilladelsen til indhentningen af oplysningerne ikke gives af træneren, kan han/hun ikke ansættes i Værløse Badminton.
  • Alle frivillige ledere, med kontakt til unge under 15 år skal give tilladelse til, at klubben anmoder om oplysninger hos myndighederne omkring deres straffeforhold, i forhold til seksuel misbrug af børn. Ungdomsformanden indhenter herefter de nødvendige oplysninger hos myndighederne. Såfremt tilladelsen til indhentningen af oplysningerne ikke gives af den frivillige leder, kan han/hun ikke påtage sig opgaver med børn og unge under 15 år i Værløse Badminton.
  • Børneattesterne indhentes en gang årligt ved sæson start, dog senest 1. oktober. Tiltræder en træner eller en leder i løbet af sæsonen skal der inden for en måned efter tiltrædelse indhentes oplysninger hos myndighederne.
  • I forbindelse med den årlige ansøgning om lokale tildeling og kommunalt tilskud, underskriver den siddende USU formand, erklæring om at man vil indhente Børneattester for alle ledere og trænere der vil have med børn og unge under 15 år at gøre i den kommende sæson.
De hos myndighederne indhentede oplysninger behandles af følgende medlemmer af Værløse Badmintons Bestyrelse:
  • Ungdomsudvalgsformanden
  • Bestyrelsesformanden
  • Næstformanden i Bestyrelsen
Disse personer skal være opmærksomme på, at de har tavshedspligt, og derved ikke må videregive oplysninger, som de kommer i besiddelse af. Dette gælder også efter, at disse personer er udtrådt af foreningens bestyrelse. 

Uberettiget videregivelse af oplysninger fra registeret kan straffes.

Det betyder også, at hvis man vælger, ikke at ansatte en træner, fordi der er oplysninger om overtrædelse af straffelovens paragraffer om seksuelle krænkelser, da må man ikke oplyse andre end pågældende træner selv, om grunden til at ansættelsen ikke finder sted.

At Værløse Badminton ikke ansætter trænere, der har overtrådt straffelovens paragraf om seksuel krænkelser af personer under 15 år samt at trænere der på et senere tidspunkt måtte overtræde ovennævnte regler, straks skal fratræde som trænere i klubben. 

Reglerne er gældende fra 23/5 2005 og opdateret 24/2 2010.

Facebook