Badminton Danmark

Opdatering af Ny Rangliste

02-11-2018 14:09 |  Badminton.dk |  Jonas Kildegaard Rasmussen
Den nye rangliste har nu fungeret i små tre måneder, og vi har i den Fælles DGI/BD Arbejdsgruppe for Rangliste samlet erfaringer fra den første tid. De erfaringer vil vi i nedenstående forsøge at redegøre for og komme med løsninger på.

Der er mange ting, som virker efter hensigten med den nye rangliste, men der er naturligvis også ting, som ikke har ramt ”plet” på skiven i første forsøg. Derfor har vi løbende over den seneste tid præciseret i ranglistereglementet. Ligeledes vil der over den kommende uge ske forskellige justeringer, som gerne skulle gøre tingene bedre fremadrettet. 

Det bærende element er fortsat ”den lige kamp”. Der er vi ikke på alle parametre endnu, men vi er på vej. Vi ved, at der vil gå lidt tid, inden alle spillere ligger korrekt placeret på den nye rangliste.

Vi er fortsat på jagt efter forbedringer, så skriv gerne til bp@badminton.dk, hvis der er ting, som kan gøre ranglisten endnu bedre.

Vi håber at nedenstående opdateringer, forklaringer og præciseringer kan hjælpe til en bedre forståelse af ranglisten.


Placeringspoint
Vi har erfaret for ungdom, at placeringspoint i individuelle turneringer ikke helt har den rette effekt. Derfor har vi i arbejdsgruppen besluttet at løfte antallet af placeringspoint for ungdom lidt, så de har større effekt og medvirker til hurtigere at flytte spillere, der vinder turneringer til et niveau, hvor de igen får større udfordringer. Især i C- og D-række turneringer.

Alle individuelle ungdomsturneringer fra weekenden i uge 45 vil være omfattet af de nye placeringspoint. Turneringer spillet/afviklet før uge 45 vil ikke være omfattet af de nye point. Det vil således sige, at de nye placeringspoint slår igennem på ranglistevisningen i uge 46.

De nye placeringspoint vil du kunne se i det opdaterede ranglistereglement.

Ikke spillede kampe
Hvis en spiller melder fra til en individuel turnering i ALLE tilmeldte kategorier, vil disse kampe for den frameldte ikke tælle med på ranglisten. Makkerens kampe vil i sådanne tilfælde stadig tælle til ranglisten, da makkeren ikke er frameldt hele turneringen, og derfor har mulighed for at finde/erhverve sig en ny makker. Makkeren er spilledygtig, i de kampe hvor den frameldte spiller ikke selv er spilledygtig. Modstanderen får point i sådanne tilfælde (ved w. o.) point for en sejr mod den/de givne modstander(e).

I holdkampe, hvor det ene hold ikke er fuldtalligt, tæller de enkeltkampe, som er gennemført på normal vis, mens de kampe, som er vundet på w. o., hvor modstanderen ikke kendes, ikke giver anledning til regulering.

For at w. o. skal tælle til ranglisten, skal der fremgå et navn på holdsedlen inden w. o.

I holdkamp hvor en ulovlig spiller indgår, reguleres alle spilleres point efter det faktiske resultat i enkeltkampene, selv om holdmatchens resultat omstødes. Dog reguleres ulovlige spillere med taberdømt kamp og vedkommendes ranglisteplacering reguleres herefter. Dette er præciseres i §6 stk. 12.6 i ranglistereglementet.

Point for kampe
Hvis man vinder en kamp, hvor modstanderen har mere end 600 point mere end en selv vil det fremadrettet udløse point. 

Pointskalaen er justeret, så der er flere point for at vinde kampe. Der er ligeledes flere point at miste ved uventede nederlag, da vi har et behov for at justere spillere på ranglisten, som er placeret for højt i forhold til givne modstandere på samme spillemæssige niveau. Den nye pointskala kan ses i ranglistereglementet.

Den nye pointskala reguleres ligeledes for U11-spillere således at; Hvis en spiller er U11A-B-C-D eller U9C-D fastholdes pointreguleringen dog på 11 point ved uventet nederlag, når afstanden mellem spillernes point i den enkelte kategori i den enkelte kamp overstiger 100 point.

Ligeledes vil spillere med uventede nederlag på +600 point komme på en administrativ liste som viser, at spilleren burde overveje en genplacering. Når det sker, vil BD’s Administration foreslå klubben en genplacering af spilleren.

En præcisering omkring reglerne for Golden sæt er medtaget. Golden sæt er ikke pointgivende til ranglisten, da der ikke er tale om en hel spillet kamp. Golden sæt tæller udelukkende til holdkampens resultat.

Indplacering før aktivitet
Ved individuelle turneringer skal man have søgt indplacering eller genindplacering inden tilmeldingsfristen til turneringen. 

I DH-turneringen garanteres man behandling af indplacering eller genindplacering, hvis dette er søgt 12 dage før ens aktivitet. 

Ved alle andre holdkampe skal man have søgt indplacering eller genindplacering en hverdag før.

En spiller, som ikke er indplaceret, er ulovlig at bruge på hold og må ikke deltage i individuelle turneringer. Det er klubberne som kan søge indplacering/genplacering, så husk at læse de nye rettelser i reglementet. 
- Hvis der ikke rettidigt er ansøgt om en indplacering, jf. ranglistereglementet, så åbner det mulighed for en protest over spillerens aktivitet.
- Turneringsledelsen af en individuel turnering SKAL fange alle spillere som har 0 point i alle kategorier, inden de kommer i kamp og anvise dem, hvordan de bliver indplaceret, inden de kan spille.

Indplacering og genplacering
Ved indplacering af en spiller vil der blive foreslået et minimum pointtal, man kan indplacere spillere efter. Dette vil gælde bagudrettet og gøres for, at man får placeret helt nye spillere på det rigtige niveau. Mange spillere er derved blevet genindplaceret, med tilbagevirkende kraft. Alle vil få deres kampresultater opdateret ift. ens nye placering på ranglisten. 

Det vil sige, at de nye indplaceringspoint for denne gruppe af spillere i ungdom primært BCD slår igennem på ranglistevisningen i uge 46., så det vil være en god idé at tjekke ranglisten efter denne uge.

Der vil ikke være spillere som ændrer ’bogstav’. Det vil kun gælde ens reelle point, som vil blive opdateret.

Bufferzoner
Der har været en del tvivl om bufferzoner, så her kommer en opsummering.

Bufferzone er, når man ligger på grænsen af to rækker. For eksempel er bufferzonen A-B-spillere, som ligger placeret i bunden af A-rækken og i toppen af B-rækken. 

En spiller i bufferzonen kan søge udfordringer opad og tilmelde sig A eller søge nedad og tilmelde sig B.
- E-M kan altså stille op i E- og M-række
- M-A kan stille op i M- og A-række
- A-B kan stille op i A- og B-række
- B-C kan stille op i B- og C-række

Bufferzonen C-D udgår med denne opdatering, og alle C-D spillere flyttes til C-rækken. Spillere som fremadrettet rykker op fra D rækken bliver straks C-række-spillere. 

Rækker og pointintervaller
U9C udgår fra uge 46, da der pt. ikke er spillere nok til 2 rækker, og der vil derfor kun være U9 D, så alle U9 spillere bliver nu til U9 D spillere medmindre de allerede er rykket i U11 C. U9 D spillere, som vil søge udfordring kan for eksempel starte med at tilmelde sig U11D.

Alle CD-række ungdomsturneringer udgår, så der pt. kun er rækker med ét bogstav E, M, A, B, C eller D.

Der er flyttet en del på rækkernes pointintervaller - dette gælder især C- og D-rækkerne. Se de nye pointintervaller i ranglistereglementet.

Ingen bufferzoner vil fremover spænde sig over mere end 100 point. 

Tilmeldingsregler
Alle tilmeldinger til individuelle turneringer skal ske med udgangspunkt i din placering på NIVEAU listen. 

Du kan tilmelde dig en række højere, end du er placeret. For eksempel kan en U13B-spiller tilmelde sig i U13A.

Du kan som A-, B-, C- og D spiller, tilmelde dig en ældre aldersgruppe og et bogstav lavere. For eksempel kan U13B tilmelde sig i U15C. Det er IKKE længere muligt at tilmelde i yngre aldersgrupper.

M- og E-spillere kan kun tilmelde sig i sin egen aldersgruppe. I E-rækken er ALLE E- og EM-spillere sikre på en plads, men M-spillere må også gerne tilmelde sig E-rækken. Indtil nu har der IKKE været fuld tilmelding til nogen E-række turnering. Så vi opfordrer til at prøve kræfter med E-rækken.

BadmintonPeople
Under ”Vis resultater” står kun rækkefølgen i stillingen, og de placeringspoint som er blevet tildelt. 

De point, som du vinder i de enkelte kampe, står under din spillerprofil, hvor du skal klikke på pointtallet i de pågældende kategorier.

NIVEAU-tallet er fortsat et vægtet gennemsnit af alle dine spillede kampe. Se udregning i FAQ.

Generelt
For at det er nemmere for folk at følge med i de rettelser der foretages gennem sæsonen, arbejdes der på at lave en liste under reglementer på badminton.dk, hvor man kan se, hvilke reglementer der er ændret, og hvilken dato ændringen er sket.

Udenlandske turneringer tæller kun point til den danske rangliste, når det er specificeret af BD’s Eliteafdeling.

Ungdomsspillere, som udtages til internationale aktiviteter af BD’s Eliteafdeling, og som grundet mange sejre når et pointniveau, som rækker ud over spillerens aktuelle niveau i Danmark, sammenlignet med de øvrige danske spillere, vil blive kontaktet for en administrativ genplacering.

Enkeltspillere (individer), som man måtte mene er havnet ’forkert’ af helt individuelle årsager kan altid søge genplacering ved at gå igennem deres klub. Dette anbefaler vi i alle helt individuelle tilfælde, hvor det ikke har noget at gøre med den samlede ranglistes funktionalitet eller generelle beregningsmetoder.

Genplaceringer søges altid gennem ens klub:
- Alle genplaceringer behandles manuelt af BD’s Administration. BD’s Administration foretager en indledende vurdering, om det omhandler en spiller, hvor der er særlige forhold der gør sig gældende. For eksempel:
- Alle E- og EM-spillere vil blive behandlet af BD’s Eliteafdeling i samarbejde med BD’s Ungdomsudvalg.
- Alle spillere involveret i DH turneringen, og hvor en genplacering har indflydelse på deres holdturnerings aktiviteter i klubben, vil blive behandlet af BD’s Holdturneringsudvalg. Dog med indledende gennemsyn af BD’s administrative holdturneringsrepræsentant.
- Alle øvrige spillere behandles administrativt i BD’s Administration. Dog kan tvivlstilfælde behandles i samarbejde med den Fælles DGI/BD Arbejdsgruppe for ranglisten. 

1. års U17-spillere som kan ligge placeret uhensigtsmæssigt lavt på ranglisten opfordres til:
- Genplacering.
- Melde sig i en højere række individuelt end de er rangeret.

Helt generelt oplever vi, at mange spillere spiller nedad. Faktisk vil det være mere hensigtsmæssigt, at hvis man klarer sig godt i for eksempel M-rækken, er det ikke tanken, at man skal tilmelde sig A-rækken, selv om man for eksempel er rangeret i bufferzonen MA. Man skal stille op der, hvor man får kvalificeret modstand mod mange jævnbyrdige spillere. Det er det, ranglisten er bygget til at regulere. Vi ser meget gerne mange lige kampe i de mange individuelle turneringer.

Tallet +3200 point, som er sat som en grænse for primært DH-turneringsspillere. Det er en grænse som evalueres løbende hvert kvartal. Tallet skal ved førstkommende møde i arbejdsgruppen for ranglisten evalueres ift. herrer/damer, og om grænsen fortsat skal være den samme for begge køn mv. Vi skal ligeledes over de kommende møder have belyst og gennemgået, hvilke pointskemaer der i princippet skal gælde i forskellige årgange, og om det behøves at være samme pointtabel for hele ungdom, eller om man kan tænke sig for eksempel en helt anden pointtabel for U13 og ned. Der er stadig mange ting der kan diskuteres for at ramme den mest optimale rangliste for alle, her var blot et par eksempler.

Husk at det er NIVEAU-listen alle tilmelder sig efter. Derfor er der heller ikke længere behov for et bogstav i de enkelte kategorier, så det er taget væk i visningerne på BadmintonPeople.

Der er siden vi startede sæsonen lavet en funktion på BadmintonPeople, som gør det muligt at få vist alle spillere i de enkelte kategorier (herunder indplacerede og genplacerede spillere). I skal sætte flueben i ”vis alle”. Det er vigtigt I benytter denne funktion, når I skal bruge ranglisten til holdsætning i DH-turneringen.

Både rangliste@badminton.dk og bp@badminton.dk bliver serviceret efter bedste evner og i forhold til de ressourcer, vi har til opgaverne. Der er ingen grund til at skrive til begge mails med samme indhold. 

Vi lukker snart ned for mailen rangliste@badminton.dk og kører videre med kun bp@badminton.dk, da vi kan se, at det primært er dobbeltgængere, der ligger. Ranglistemailen oprettede vi for at alle kunne skrive input til Betaversionerne, og den del ser vi nu som overstået. Vi tilretter i den kommende tid alle steder, hvor rangliste@badminton.dk indgår.

I perioder, hvor alle ressourcer bliver brugt på for eksempel. DANISA DENMARK OPEN præsenteret af VICTOR med alle de sideaktiviteter, vi samtidig kører, kan svartiden være længere, end når vi har alle mand i afdelingen samtidig. Vi besvarer altid alle mails, så hurtigt vi kan. Det skal I ikke være i tvivl om. Men der er mange opgaver som skal prioriteres imellem, så vær gerne tålmodige.


 


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | LeoVegas SPORT

Delete item?